Nid yw’r grŵp yn weithredol bellach ac nid yw gwybodaeth ar y dudalen hon yn gyfoes. Fe’i dangosir at ddibenion cyfeirio yn unig.

Dyma'r dudalen wybodaeth ar gyfer Grŵp Ecosystem Morol PBC. Mae gweithgareddau Grŵp Ecosystem Morol yn ymwneud ag Adran 7 cynefinoedd â blaenoriaethau yng Nghymru, fel a ganlyn: Cymunedau ar glogfeini yn y gylchfa rhyng-lanw; Riffiau Sabellaria alveolata; Gwelyau o wellt-y-gamlas; Graean lleidiog mewn man cysgodol; Amlygiadau o fawn a chlai; Cynefinoedd creigiog aberol; Sianelau sy'n cael eu 'sgubo gan y llanw; Cymunedau bregus o sbyngau ac anthosoaid ar gynefinoedd creigiog islanw; Riffiau carbonad; Graean a thywod is-lanw; Gwaddodion lleidiog cymysg is-lanw; Cynefinoedd lleidiog mewn dŵr dwfn; Gwelyau o fisglod gwyrdd (Musculus discors); Gwelyau o fisglod glas; Gwelyau o farchfisglod; Gwely maerl; Lagwnau hallt; Eangderau llaid yn y gylchfa rhyng-lanw

Mae maint y môr sydd gan Gymru o amgylch ei harfordir yn cyfateb i faint ei thir, ac mae'n cynnwys amrywiaeth eang o rywogaethau a chynefinoedd. Mae'r cynefinoedd yn cynnwys rhai islanwol a rhai rhynglanwol, glannau creigiog, gwelyâu gwellt y gamlas a chynefinoedd marl, gyda phob un yn cynnal anifeiliaid arbennig.

Yr Ucheldir

Ucheldiroedd â Blaenoriaeth yng Nghymru

Mae Grŵp Ucheldiroedd PBC wedi nodi ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer ymdrechion cadwraethol penodol yng Nghymru, a chânt eu rhestru isod. Mae’r mapiau ar gael hefyd ar ffurf GIS. Defnyddiwch yr adran cysylltwch i wneud cais am y ffeiliau.

Daw aelodau’r Grŵp Ucheldiroedd o gyrff statudol, awdurdodau lleol ac elusennau bywyd gwyllt, a chaiff ei gadeirio ar hyn o bryd gan Charles Moprgan, RSPB Cymru. A oes gennych gwestiwn yn ymwneud â gwaith y grŵp? cysylltwch

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt