Wythnos Natur Cymru 2022

Mae Wythnos Natur Cymru (WNC) yn ddathliad blynyddol o fywyd gwyllt ardderchog Cymru. Ers ei sefydlu yn 2002 rydym wedi gweld llawer o newidiadau, yn arbennig yn ystod y pandemig. Mae’n bryd i ni adolygu’r hyn sydd wedi cael ei wneud yn llwyddiannus yn y gorffennol a phenderfynu sut y dylem fod yn symud ymlaen.

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru wedi comisiynu Gaynor Thomas i gynnal adolygiad drwy ymgynghori â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid WNC.

Hoffem ymgysylltu â’n rhanddeiliaid wrth lunio dyfodol ymgyrchoedd Wythnos Natur Cymru a mynd i’r afael â themâu allweddol.


Gallwch gyfrannu at y drafodaeth drwy ymateb i’n harolwg. Rydym eisiau clywed eich syniadau a’ch profiadau. Gallwch agor yr arolwg yma

Wythnos Natur Cymru! 29 Mai – 6 Mehefin 2021

Diolch o waelod calon i bawb a gymerodd ran yn Wythnos Natur Cymru 2021!

Dathliad blynyddol o natur yn arddangos cynefinoedd a rhywogaethau gwych Cymru!

Eleni rydym yn gofyn i chi Archwilio, Darganfod a Rhannu eich straeon a'ch profiadau natur yn ystod Wythnos Natur Cymru.
Bob dydd rydym yn tynnu sylw at gynefinoedd gwahanol - coetiroedd, gwlyptiroedd, dolydd, mawndiroedd, morol ac arfordirol a threfol a'r llu o rywogaethau y gallwch ddod ar eu traws. Ar gyfer pob cynefin, rhannwch eich postiadau a'ch lluniau bob dydd ac ymunwch â'r sgwrs.
Gallwch bostio unrhyw un o'ch darganfyddiadau natur yn ystod Wythnos Natur Cymru - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!
Fel bonws ychwanegol rydym yn dechrau Wythnos Natur Cymru gyda dychweliad y BioBlitz Gerddi poblogaidd ar 29 Mai - cofiwch ymuno! Bydd awgrymiadau a chefnogaeth ddefnyddiol gan ein cymuned o arbenigwyr yn sicrhau y byddwch yn cael hwyl ac yn dysgu ambell i beth diddorol.
Rydym yn dathlu gwaith ysbrydoledig Partneriaethau Natur Lleol yng Nghymru ar 5 Mehefin - dysgwch beth sy'n digwydd yn eich ardal chi a sut y gallwch chi helpu.
Bydd diwrnod hamddenol sy'n canolbwyntio ar les a natur yn cau pen y mwdwl ar arlwy eleni - cofiwch edrych ar ein hamserlen a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael diweddariadau rheolaidd!
Oherwydd cyfyngiadau parhaus sy'n deillio o bandemig COVID-19, rydym yn bwriadu cynnal rhith-ddigwyddiadau ledled Cymru yn ystod Wythnos Natur Cymru

Amserlen Digwyddiadau

29 Mai BioBlitz Gerddi gyda Chanolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru

Dathlwch ddechrau Wythnos Natur Cymru ac ymunwch â chofodwyr bywyd gwyllt i nodi rhywogaethau yn eich gardd! Helpwch ni i greu cipolwg cenedlae-thol ar fywyd gwyllt rhyfeddol Cymru a darganfod y byd natur ar garreg eich drws. Digwyddiad rhyngweithiol difyr y gall pob aelod o'r teulu ei fwynhau! Addas ar gyfer dechreuwyr llwyr a selogion natur fel ei gilydd.

Dolen digwyddiad

Adnoddau a Gweithgareddau
Fideo - canllawiau ar gyfer cofnodi rhywogaethau wrth grwydro
Garddio er lles bywyd gwyllt
buglife.org.uk/gardening for Bugs
RSPB: 20 easy ways to give wildlife a home
Pa ystlum yw hwn? (canllaw ar y we)
Anifeiliaid a Chynefinoedd -Gweithgareddau a Gemau (CNC canllaw ar y we)

7pm Gweithdy Adnabod Ystlumod Rhagarweiniol – mae ffioedd yn berthnasol


Thema'r dydd ar 30 Mai: Coed a Choetiroedd
Diwrnod yn arbennig ar gyfer ein coetiroedd, gwrychoedd a choed stryd trefol. Yn cynnwys:

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan.

Gall manylion digwyddiadau newid.

Adnoddau a Gweithgareddau
Bywyd gwyllt y coetiroedd (canllaw ar y we)
Ap adnabod coed Woodland Trust
Adnoddau coed Woodland Trust ar gyfer Ysgolion a Theuluoedd
Coed brodorol Prydain
Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Cyflwyniad Coedwig Genedlaethol Cymru
Arolwg maes gwiwerod coch gyda Phrosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru (ffilm fer)
Arolwg maes gwiwerod coch gyda Phrosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru (ffilm fer)


Thema'r dydd ar 31 Mai: Gwlyptiroedd
Dathlu ein gwlyptiroedd yng Nghymru! Yn cynnwys:

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.

Adnoddau a Gweithgareddau
Bywyd gwyllt y gwlyptiroedd
Cynefinoedd dŵr croyw
Ymlusgiaid ac amffibiaid
Lle I Weld Gweision y Neidr

Arolwg
Mae arnon ni angen help i chwilio am fursennod coeswen yng ngorllewin Cymru! Mae'r rhywogaeth garismatig hon wedi'i thangofnodi yn y degawdau diwethaf ac rydyn ni am ymchwilio i weld a yw ei dosbarthiad wedi newid.


Thema'r dydd ar 1 Mehefin: Dolydd/ Tir amaeth
Heddiw ein dolydd gwerthfawr sy’n mynd â’n sylw. Yn cynnwys:

  • 10:00 Cyflwyniad i'r diwrnod (ffilm fer)
  • 10:30 Digwyddiad byw. Mae dolydd ar eu gorau ym mis Mehefin. Ymunwch â Vee Brannovic am daith gerdded rithwir i chwilio am flodau a glaswelltau nodweddiadol ar hyd y ffordd. Vee yw cydlynydd Partneriaeth Natur Leol Blaenau Gwent a Thorfaen. Tiwniwch i mewn a gwyliwch yn fyw

Yn aml, mae gan laswelltiroedd amwynder ac ymylon ffyrdd flodau o ddiddordeb – maen nhw’n aml yn ddolydd bach ynddynt eu hunain. Efallai y byddwch chi’n lwcus ac y dewch chi o hyd i degeirian y wenynen! Rhannwch gyda ni unrhyw rywogaethau diddorol neu gyffredin a welwch drwy ein tagio #WythnosNaturCymru2021. Nodwch y lleoliad yn eich neges - mae hyn yn ein helpu i fapio ardaloedd newydd o gynefin dolydd.

  • Y ddôl ym Mlaen Tir, gan Derek Cobley - YouTube (fideo byr) Yn y fideo a ffilmiwyd ar gyfer Grŵp Dolydd Sir Gaerfyrddin, mae Derek yn sôn am ei brofiadau o reoli dôl llawn blodau ger Llanymddyfri
  • 7:00pm-8:00 pm Dolydd y Tomenni Glo. Darganfyddwch yr infertebratau diddorol sy'n byw mewn cynefinoedd dolydd tomenni glo gyda Liam Olds o Buglife Cymru. Digwyddiad Zoom.

Archwilio’r Dolydd

Cymerwch ran i Archwilio’r Dolydd yn ystod Wythnos Natur Cymru. Y nod yw chwilio dolydd a chofnodi'r rhywogaethau planhigion rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw gan ddefnyddio rhestr ticio Archwilio’r Dolydd (Big Meadow Search). Mae’n agored i bawb - nid oes angen eich dôl eich hun arnoch chi (ond ceisiwch ganiatâd y tirfeddiannwr os ydych chi'n chwilio ar dir rhywun arall).

Oeddech chi'n gwybod bod y grŵp dolydd cyntaf yng Nghymru wedi'i ffurfio yn Sir Fynwy yn 2003 - mae grwpiau dolydd yn ymddangos ledled Cymru. Cysylltwch â Chydlynydd eich Partneriaeth Natur Leol i ddarganfod mwy.

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.

Adnoddau a Gweithgareddau

Diwrnod Gweithgareddau Bywyd Gwyllt Cymunedol
10:00-13:00 Eglwys St Julitta’s Capel Curig
Fel arfer mae mynwentydd yn lleoedd rhagorol ar gyfer natur – os ydych yng nghyffiniau Capel Curig beth am ymuno ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a mynd ar saffari bywyd gwyllt.
Manylion pellach
Canllaw adnabod sylfaenol ar gyfer blodau gwyllt (ffilm fer)
Sut i greu gweirglodd gyda blodau gwyllt brodorol
Creu dôl fach gyda Plantlife (ffilm fer)
Blwyddyn gyfan mewn dôl blodau gwyllt mewn dwy funud (ffilm fer)
Dôl Trevor Dines yng Ngogledd Cymru (ffilm fer)
Helfa Fawr Blodau Gwyllt Prydain
Gweminar PFLA a Plantlife: Adfer a chreu ardaloedd bach o ddolydd blodau gwyllt brodorol

Dathliadau Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd (3– 4 Gorffennaf)

Mae dathlu dolydd yn parhau drwy gydol yr haf. Bydd Gweirgloddiau Gwych Cymru yn cynnal rhai digwyddiadau ledled Cymru er mwyn dathlu dolydd. Diwrnodau hwyliog fydd y rhain gyda gwahanol weithgareddau gan gynnwys teithiau blodau a phryfed y weirglodd, arddangosiadau pladuro, ioga yn y dolydd a mwy! Canolfannau: 3 Gorffennaf – Parc Glantawe, Pontardawe a Llanddona, Ynys Môn, 4 Gorffennaf – Maenordy Scolton, Sir Benfro. Gwyliwch dudalen Facebook Plantlife Cymru i gael diweddariadau.


Thema'r dydd ar 2 Mehefin: Mawndiroedd
Mae mawndiroedd yn gyffredin ledled Cymru - heddiw dysgwch fwy am gorsydd a gwernydd a'u pwysigrwydd i natur a chymdeithas. Yn cynnwys:

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.

Adnoddau a Gweithgareddau
Gweithgareddau corsydd (adnodd dysgu ar y we)
Chwilair Mawndiroedd (adnodd dysgu ar y we)
Cigysyddion corstir
Fideo o waith adfer ar Gors Fochno
Fideo o waith adfer ar Gors Caron
Prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin
Fideo prosiect Adfywio Cyforgorsydd Cymru LIFE
Fy enw i yw PEAT!
Ysgolion Pentrefoelas ac Ysbyty Ifan yn amlygu pwysigrwydd gwarchod y mawndiroedd gyda'r rapiwr Ed Holden


Thema'r dydd ar 3 Mehefin: Morol ac Arfordirol
Heddiw rydym yn canolbwyntio ar ein cynefinoedd arfordirol a morol trawiadol. Yn cynnwys:

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.

Adnoddau a Gweithgareddau
Archwiliwch ryfeddodau pwll glan môr (canllaw ar y we)
Canllaw i Chwilio Pyllau Glan Môr (canllaw ar y we)
MCS Hwyl a dysgu (canllDigwyddiad Facebook
Dolen i’r digwyddiad.aw ar y we)
Ysgol 2 Funud y Traeth!
Natura 2000 – Moroedd Ffyniannus
Bywyd morol yn nyfroedd arfordirol Pen Llŷn


Thema'r dydd ar 4 Mehefin: Trefol

Adnoddau a Gweithgareddau

Creu pwll bywyd gwyllt bach (ffilm fer)
Ble i weld bywyd gwyllt trefol (ffilm fer)
Ble i weld bywyd gwyllt trefol (golwg fanwl)
Creu pwll bywyd gwyllt bach (golwg fanwl)


Thema'r dydd ar 5 Mehefin: Arddangos Partneriaethau Natur Lleol
09:00 Mae Peter Davies yn cyflwyno diwrnod arddangos Partneriaethau Natur Lleol, sy’n amlinellu’r gwaith gwych a wneir gan Bartneriaethau Natur Lleol yng Nghymru

10:00 Dathliad LNP
Gwyliwch y fideo isod i ddarganfod beth mae'r LNP wedi bod yn gwneud, a sut allwch chi gymryd rhan.
Dathliad Partneriaeth Natur Leol Cymru

Dathlu Prosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ledled Cymru! Mae Partneriaethau Natur Lleol yn weithgar ledled Cymru - heddiw rydym yn arddangos eu gwaith a sut y gallwch gymryd rhan wrth roi hwb i natur yn eich ardal leol! Cysylltwch â'ch Partneriaeth Natur Leol heddiw!

Cadwch olwg am ffeithluniau, mapiau a gwybodaeth arall y byddwn yn ei rhannu gyda chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol

Adnoddau a Gweithgareddau
Prosiect Partneriaeth Natur Lleol Cymru

7pm Gweithdy Adnabod Ystlumod ‘Defnyddio Eich Clustiau’ - mae ffioedd yn berthnasol


6 Mehefin: Thema'r dydd: Lles a natur
Ac ymlaciwch! Mae natur yn wych i'n lles. Byddwn yn rhannu awgrymiadau i’ch helpu chi i ymlacio a chael eich hysbrydoli gan natur a'n mannau gwyrdd.

10:00 Cyflwyniad i ddiwrnod Natur a Lles gan Tirion Jenkins, Amser i Newid Cymru

3pm Myfyrdod â’r pum synnwyr gyda Judith Parry, Valleys Steps. Mae Judith Perry o Valleys Steps yn ein helpu i ymlacio a chysylltu â'n pum synnwyr yn y fideo yma ar gyfer diwrnod Lles a Natur.

Wrth i Wythnos Natur Cymru ddod i ben, mae Vee Brannovic, y Cydlynydd LNP dros Flaenau Gwent a Thorfaen, wedi ysgrifennu blog i ni er mwyn rhoi cipolwg i ni ar y bartneriaeth yn ei hardal a sut gallwch chi gymryd rhan. Post blog

Adnoddau a Gweithgareddau

Cysylltu â natur i wella eich iechyd meddwl
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl – podlediadau, blogiau a fideos
Natur: Sut mae cysylltu â natur o fudd i'n hiechyd meddwl
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - Dyddiadur Natur

Myfyrdod â’r pum synnwyr (canllaw ar y we)
Iechyd a lles yn yr awyr agored (canllaw ar y we)
Shinrin-yoku (canllaw ar y we)Dewch o hyd i’ch ysbrydoliaeth o ran natur yng Nghymru, rhannwch eich storïau, a phrofwch a mwynhewch fyd natur!

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi yn ystod Wythnos Natur Cymru! Tagiwch ni yn eich lluniau a'ch postiadau yr wythnos hon er mwyn i ni weld beth rydych chi wedi bod yn ei wneud drwy ddefnyddio'r hashnodau #WythnosNaturCymru2021 a #WNC2021

Mae sawl ffordd o ymuno:-
  • Edrychwch ar yr Amserlen Ddigwyddiadau ar gyfer thema'r diwrnod a rhannwch yr hyn a welwch, eich straeon a’ch ysbrydoliaeth natur gyda ni
  • Edrychwch ar sianeli cyfryngau cymdeithasol eich Partneriaeth Natur Leol. Mae manylion yr holl bartneriaethau a'u sianeli cyfryngau cymdeithasol yma
Ar unrhyw adeg, beth bynnag fo thema'r dydd, cysylltwch â ni - mae natur yn ddigymell hefyd wedi'r cyfan!

Digwyddiadau

Eleni mae Wythnos Natur Cymru’n digwydd ar yr un pryd â’r canlynol - mwy fyth o reswm i ddathlu bywyd gwyllt Cymru!

Pob Blodyn yn Cyfrif 23- 31 Mai

30 Diwrnod Gwyllt 1 -30 Mehefin

Springwatch

Wythnos Caru Mynwentydd 5 - 13 Mehefin

Wythnos Rhywogaethau Goresgynnol 24 - 30 Mai

Llun © Vee Brannovic

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt