Natur Gerddi

Mae ein gerddi'n hafan i fywyd gwyllt, a chan fod llawer ohonom wedi ein cyfyngu i’r cartref, dyma gyfle gwych i ddarganfod trigolion diddorol a lliwgar ein gerddi. Dim gardd gennych? Mae adar, gloÿnnod byw a gwenyn yn dal i ddilyn eu rhythmau beunyddiol – pam na welwch beth y gallwch sylwi arno a'i glywed o'ch ffenestr? Peidiwch ag anghofio cadw llygad yn agored am ystlumod pan fo’n nosi - gwelir ystlumod lleiaf (pipistrelle) yn aml mewn cynefinoedd trefol.

Mae llawer o weithgareddau y gallwch eu gwneud gartref, o ychydig o arddio bywyd gwyllt, gweithgareddau natur gyda'r plant, cynnal arolwg o fywyd gwyllt gardd, i gynllunio'r prosiectau hynny a fyddai'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd gwyllt yn ein gerddi, fel creu pwll, neu gartref i bryfed neu ddraenog.

Digwyddiadau yn eich ardal chi

Yn ogystal ag addysgu, mae digwyddiadau natur yn dod â phobl ynghyd, yn eu hysbrydoli a'u hannog i gysylltu â'r awyr agored - ac i goroni'r cyfan, mae'n hwyl!

Mae addysg a chodi ymwybyddiaeth o faterion bioamrywiaeth yn dasg hollbwysig i bawb sy'n gysylltiedig â gwarchod a gwella bioamrywiaeth. Er bod bioamrywiaeth yn bwnc byd-eang, mae pobl yn fwy tebygol o uniaethu â negeseuon lleol. Mae planhigion ac anifeiliaid lleol yn creu cyswllt cyfarwydd a pherthnasol, ac yn rhoi teimlad o berthyn i le arbennig.

Heriwch eich hun – ewch allan i ddarganfod byd natur yn eich bro!

Dyddiadau Calendr Natur 2020

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt