Partneriaethau Natur Lleol

Gwnaed llawer iawn yng Nghymru i ategu mentrau natur lleol drwy waith Partneriaethau Natur Lleol (sef Partneriaethau Gweithredu’n Lleol ar Fioamrywiaeth (LBAP) yn flaenorol). Yn 2020 rydym yn cychwyn prosiect newydd cyffrous yng Nghymru – sef prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru. Drwy ariannu cydgysylltwyr natur ychwanegol, bydd y prosiect, ar y cyd â phartneriaid, yn adeiladu rhwydwaith adfer natur ledled Cymru, gan gynnwys pobl, cymunedau, busnesau a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn camau gweithredu ymarferol a gwaith cynllunio strategol ar gyfer Cymru iach, wydn a chyfoethog o ran ei natur.

Defnyddiwch y dolenni isod i gysylltu â’ch cydgysylltydd natur lleol.

Cysylltiadau Partneriaeth Natur Lleol

Dewch o hyd i fanylion cyswllt eich partneriaeth natur leol a mwy o wybodaeth yn eich ardal chi

Making Space for Nature

Gwneud Lle i Fyd Natur

Mae ein bywyd gwyllt dan fygythiad wrth i gynefinoedd ddiflannu ac oherwydd newidiadau yn yr hinsawdd a achoswyd gan ddyn.

Digwyddiadau

Digwyddiadau yn eich ardal chi

Yn ogystal ag addysgu, mae digwyddiadau natur yn dod â phobl ynghyd, yn eu hysbrydoli a'u hannog i gysylltu â'r awyr agored - ac i goroni'r cyfan, mae'n hwyl!

Prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru

Mae menter LNP Cymru yn brosiect 3 blynedd a gydlynir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac sy’n weithredol hyd at fis Ebrill 2022. Mae ei chenhadaeth yn syml – ailgysylltu pobl â byd natur er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei warchod a’i feithrin yn awr ac yn y dyfodol.

Wefan LNP Cymru

Ariennir LNP Cymru drwy Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles yng Nghymru (ENRaW) Llywodraeth Cymru

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt