Amdanom ni

Caiff gwaith PBC ei gyfarwyddo gan Grŵp Gweithredu’r Cynllun Adfer Natur a’r grwpiau gorchwyl a gorffen cysylltiedig, ynghyd â gweithgorau eraill. Datblygiad diweddar ydyw ac mae’n adeiladu ar brosiectau a gweithgorau blaenorol PBC – rhestrir detholiad o’r rhain isod.

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn cyfrannu at y nod o geisio cyrraedd targedau byd-eang, Ewropeaidd a chenedlaethol ar gyfer bioamrywiaeth ac ecosystemau. Mae rôl Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn canolbwyntio ar:

  1. Blaenoriaethu a hybu gweithgareddau er mwyn sicrhau y diogelir bioamrywiaeth (gwarchod, gwella ac adfer) a bod manteision cysylltiedig ar gyfer strwythur a swyddogaethau ecosystemau yn cael eu cynllunio a’u gweithredu ar y raddfa briodol.
  2. Datblygu a chyfleu dealltwriaeth o’r berthynas ddynamig o fewn rhywogaethau, rhwng rhywogaethau a’u hamgylchedd anfiotig er mwyn diogelu strwythur a swyddogaethau ecosystemau.
  3. Darparu arbenigedd ar ddiogelu adnoddau naturiol a’u defnyddio mewn ffordd gynaliadwy.
  4. Gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol ar y lefel briodol er mwyn rheoli’r amgylchedd a gweithgareddau pobl sy’n effeithio ar yr amgylchedd, gan gynnwys gwybodaeth, datblygiadau ac arferion lleol.
  5. Nodi’r gofynion tystiolaeth a datblygu consensws ar flaenoriaethau i lywio datblygiad a darpariaeth ym maes cadwraeth bioamrywiaeth a’r Dull Ecosystem.

River Wye - S McHugh

River Wye

Adder

River Wye Builth Wells - S McHugh

Newborough - NRW

Wythnos Natur Cymru

Mae PBC yn cydgysylltu wythnos o ddigwyddiadau bob blwyddyn ym mis Mehefin/Gorffennaf er mwyn dathlu amrywiaeth ein bywyd gwyllt a’n cynefinoedd. Cynhelir y digwyddiadau di-dâl ar hyd a lled Cymru, gan ysbrydoli, addysgu a galluogi’r cyhoedd i ofalu am fywyd gwyllt eu milltir sgwâr.

  1. Wythnos Natur Cymru

Road verge Builth Wells - S McHugh

Craig y Cilau NNR - S McHugh

Craig y Cilau NNR - S McHugh

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt