Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN)

Nod Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN) yw adnabod a mynd i’r afael ag anghenion tystiolaeth ac ymchwil bioamrywiaeth ac ecosystemau a fydd yn cyflenwi ac yn effeithio ar flaenoriaethau polisi a chyflenwi yng Nghymru, yn enwedig y rheini a amlinellir gan Gynllun Adfer Natur Cymru.

Mae’r rhaglen yn ymgysylltu â’r gymuned ymchwil yng Nghymru a’r tu hwnt, yn cyflenwi ymdriniaethau newydd ac yn integreiddio gyda dulliau cyfredol i sicrhau darpariaeth dda o dystiolaeth a chyngor i Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, y sector amgylcheddol ehangach ac eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio:
  • Dwyn ynghyd ymarferwyr, llunwyr polisi ac academyddion o Gymru gyfan i adnabod bylchau yn ein sylfaen dystiolaeth;
  • Darparu dull a llwybr i drosi’r bylchau hyn yn brosiectau ymchwil y gellir eu cyflenwi;
  • Blaenoriaethu ac ariannu prosiectau yn ôl yr angen (ar sail blaenoriaethau polisi a chyflenwi)

Crynodeb o brosiectau ymchwil y rhoddir grantiau iddynt 2019

Mae’r rhaglen yn datblygu, yn adfywio ac yn cryfhau gwaith Prosiect Bylchau Tystiolaeth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru. Diolchwn i bawb a gyfrannodd at y prosiect.

Grŵp Llywio

Mae grŵp llywio yn goruchwylio gweithredu’r rhaglen. Ymhlith ei aelodau y mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur, Plantlife, RSPB, Cyswllt Amgylchedd Cymru a’r Ymddiriedolaeth Natur.

Anghenion Tystiolaeth Bioamrywiaeth Forol Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi adnabod anghenion tystiolaeth blaenoriaeth yn ymwneud â pheth o’u gwaith bioamrywiaeth forol. Am wybodaeth bellach ewch i wefan CNC. Amlinella’r ddogfen isod y prosiectau y mae CNC yn eu hystyried yn flaenoriaeth uchel, a lle y maen nhw’n dymuno archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithio.

  1. Blaenoriaethau Ymchwil Cydweithredol Bioamrywiaeth Forol CNC

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt