Mae'n bleser gennym wahodd cyflwyniadau prosiect sy’n bodloni blaenoriaethau polisi a/neu gyflenwi, yn enwedig y rheini sy’n bodloni amcanion Cynllun Gweithredu Adfer Natur neu fwlch Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR).

Wrth lunio prosiect, dilynwch y siart llif cyflwyno prosiect ac arweiniad cyflwyno prosiect. Gall prosiectau fod ar unrhyw ffurf neu raddfa, ac fe allai gynnwys ymchwil maes neu ddesg, arolygon, adolygiadau llenyddiaeth, gweithgareddau gwyddor dinasyddion, gwaith ar gytundeb neu waith mewnol gan sefydliad amgylcheddol neu arall. Gall y cyflwynydd gyflwyno’r prosiect neu gall fod ar gael i’w gynnal gan eraill.

  1. Siart llif cyflwyno prosiect
  2. Arweiniad cyflwyno prosiect

Er mwyn cyflwyno prosiect, cwblhewch y templed cyflwyno prosiect a’i anfon trwy e-bost atom. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi drafod y prosiect gydag academydd cyn cyflwyno, cysylltwch.

  1. Templed cyflwyno prosiect

Bydd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn cadarnhau derbyn y cyflwyniad prosiect ac yn eich hysbysu o gynnydd. Bydd yr holl brosiectau a gyflwynir yn cael eu blaenoriaethu a bydd ariannu (yn amodol ar yr arian sydd ar gael) yn cael ei ddyfarnu yn gystadleuol i’r prosiectau â’r flaenoriaeth uchaf yn gyntaf a lle y mae cyflwynydd wedi’i neilltuo (naill ai cyn neu ar ôl cyflwyno’r prosiect).

  • Nodyn blaenoriaethu gwybodaeth (yn dod yn fuan)

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt