Nid yw’r grŵp yn weithredol bellach ac nid yw gwybodaeth ar y dudalen hon yn gyfoes. Fe’i dangosir at ddibenion cyfeirio yn unig.

Dyma'r dudalen wybodaeth ar gyfer Grŵp Ecosystem Dŵr Croyw PBC. Mae gweithgareddau Grŵp Ecosystem Dŵr Croyw yn ymwneud ag Adran 7 cynefinoedd â blaenoriaethau yng Nghymru, fel a ganlyn Dyfroedd llonydd ewtroffig; Llynnoedd mesotroffig; Llynoedd oligotroffig dystroffig; Pyllau dŵr; Dyfroedd a gyflenwir gan ddyfrhaen, ac sy'n arddangos amrywiadau naturiol yn lefel y dŵr; Afonydd

Mae gan Gymru gynefinoedd afonol o'r radd flaenaf sy'n cynnal eogiaid, dyfrgwn a chasgliadau toreithiog o greaduriaid di-asgwrn-cefn. Hefyd ceir cymuned arbennig o blanhigion sydd wedi addasu i amodau asidaidd a phrin o faetholion yn y blaenddyfroedd. Mae llynnoedd, corsydd calchog a chorsleoedd yn gynefinoedd dŵr croyw pwysig yng Nghymru oherwydd eu hamrywiaeth ac ansawdd eu cynefinoedd.

Dŵr Croyw

Mae Grŵp Dŵr Croyw PBC wrthi’n nodi ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer ymdrechion cadwraethol penodol yng Nghymru.

Daw aelodau’r Grŵp Dŵr Croyw o gyrff statudol, awdurdodau lleol ac elusennau bywyd gwyllt, a chaiff ei gadeirio ar hyn o bryd gan Tristan Hatton-Ellis, Cyfoeth Naturiol Cymru.A oes gennych gwestiwn yn ymwneud â gwaith y grŵp hwn? cysylltwch

Safle Ghost Pond yn Guestwick cyn cloddio

Safle Ghost Pond yn Guestwick cyn cloddio

Safle Ghost Pond yn Guestwick yn ystod y gwaith cloddio

Safle Ghost Pond yn Guestwick yn ystod y gwaith cloddio

Safle Ghost Pond yn Guestwick yn dangos cytrefi o blanhigion

Safle Ghost Pond yn Guestwick yn dangos cytrefi o blanhigion

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt