Natur yn Wrecsam

Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnwys ardaloedd o dir isel ac ucheldir a rhychwant y cynefinoedd a rhywogaethau sy’n gysylltiedig â hwy.Yn y tiroedd isel mae dros 2000 o byllau gyda chyfanswm eu harwynebedd yn un cilomedr sgwâr. Mae’r pyllau hyn yn gynefin pwysig i’r rhywogaethau gwarchodedig fel y fadfall ddŵr gribog a’r chwilen blymio arian, anifail di-asgwrn-cefn anghyffredin dros ben a ddarganfuwyd ond yn ddiweddar yng Nghymru.

Mae un o’r poblogaethau magu mwyaf o fadfallod dŵr cribog yn y Fwrdeistref Sirol. Mae’r ardal yn cynnwys cors iseldirol fwyaf Cymru, sy’n cael ei hadfer ar hyn o bryd ar ôl blynyddoedd o godi mawn at ddibenion garddwriaethol a garddio. Mae’r gors yn cynnwys llawer o greaduriaid a phlanhigion prin fel rhosmari gwyllt a llygod pengrwn y dŵr. Mae’r ucheldiroedd yn cynnwys y Berwyn a Mynydd Rhiwabon gyda mignen a rhostir sy’n cynnal y rugiar ddu.

Bydd Grŵp Bioamrywiaeth Wrecsam yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’n bartneriaeth o gyrff y llywodraeth, grwpiau, elusennau ac unigolion. Y grŵp sy’n gweithredu Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Wrecsam, a gynhyrchwyd ganddynt yn 2002. Mae Prosiectau Bioamrywiaeth y mae’r grŵp yn ymwneud â hwy’n cynnwys cyfoethogi cynefinoedd afon ac adeiladu gwalau dyfrgwn, cynnal arolygon o byllau a’u rheoli, arolygon adar rhostir ac arolygon tir glas diffaith yn ogystal â phrosiectau addysgol a chynyddu ymwybyddiaeth niferus.

Cyswllt

Emma Broad - Ecolegydd

Wrexham County Borough Council
Lambpit Street
Wrexham
LL11 1WL

Ffôn: 01978 298 762
Ebost: Emma.Broad@wrexham.gov.uk
Gwefan: clicwch yma

Mae Wrecsam yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Partneriaethau Natur Lleol CymruBio net

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt