Natur yn Sir y Fflint

Mae Sir y Fflint yn sir o gyferbyniadau. Yn gorwedd rhwng y siroedd gwledig i’r gorllewin o Fryniau Clwyd ac ardaloedd mwy datblygedig Sir Gaer a Glannau Mersi, mae defnydd tir yn amrywio o ddatblygu diwydiannol dwys trwodd i ardaloedd anghysbell a gwyllt. Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, trawsffurfiwyd ardal Sir y Fflint yn sylweddol. Mae effaith datblygu amaethyddiaeth, tai a thynnu mwnau’n arwyddocaol ond, eto, mae Sir y Fflint yn dal i gadw llawer o ardaloedd sydd o bwysigrwydd i fywyd gwyllt, o fewn cylchoedd trefol a gwledig fel ei gilydd. .

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir y Fflint yn cynnwys grŵp llywio bach sy’n goruchwylio’r broses ynghyd â fforwm technegol sy’n cynghori’r grŵp llywio ar faterion rhywogaethau a chynefinoedd. Mae gweithgor hefyd sy’n edrych yn benodol ar Addysg Bioamrywiaeth, Ymwybyddiaeth a Chyfranogiad y Gymuned.

Cyswllt

Sarah Slater - Swyddog Bioamrywiaeth

Department of Transportation and Planning
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6NF

Ffôn: 01352 703 263
Ebost: sarah.slater@flintshire.gov.uk
Gwefan: clicwch yma

ae Sir y Fflint yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Partneriaethau Natur Lleol CymruBio net

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt