Natur yn Sir Fynwy

Ffurfiwyd Partneriaeth Natur Leol Sir Fynwy a Chasnewydd i ddarparu grŵp sy'n gweithredu ar draws y ddwy ardal awdurdod lleol i rannu arferion gorau ac adnoddau er mwyn sicrhau'r manteision mwyaf posibl i bobl a bywyd gwyllt.

Llun gan Sali Palmer

Amdanom ni

Er bod Sir Fynwy a Chasnewydd yn Awdurdodau gwahanol iawn, mae ganddynt hefyd lawer o gynefinoedd, rhywogaethau a ffactorau economaidd-gymdeithasol cyffredin sy'n siapio eu cynefinoedd naturiol a lefelau gwydnwch eu hecosystemau. Mae llawer o bobl o'r farn bod Casnewydd yn awdurdod trefol, gyda'i threftadaeth ddiwydiannol, ei dociau a phoblogaeth ddwys canol y dref. Fodd bynnag, mae 75% o'r awdurdod mewn gwirionedd yng nghefn gwlad, ac mae llawer o'r nodweddion ecolegol pwysicaf wedi eu rhannu â Sir Fynwy, megis Lefelau Gwent, Afon Wysg a Choed Gwent.

Mae Casnewydd wedi cynnal partneriaeth bioamrywiaeth lwyddiannus ers blynyddoedd lawer. Mae adeiladu ar y llwyddiant hwn a chyfuno i greu partneriaeth ar y cyd ledled Sir Fynwy a Chasnewydd yn galluogi'r bartneriaeth i rannu gwybodaeth a chyfuno adnoddau i gyflawni ar raddfa tirwedd a sicrhau'r manteision mwyaf posibl i fioamrywiaeth. Mae cydgysylltwyr y bartneriaeth yn rhan o Gynghorau Sir Fynwy a Chasnewydd.

Llun gan Sali Palmer

Ein Nodau

Diogelu a gwella cynefinoedd lled-naturiol presennol ar draws Sir Fynwy a Chasnewydd, a lle y bo'n addas creu cynefinoedd lled-naturiol newydd

Nodi rhywogaethau sy'n bwysig yn lleol a'r camau sydd eu hangen i'w diogelu

Cynyddu ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt lleol a ffyrdd y gall pobl gael mynediad at natur gan annog pobl i gymryd rhan mewn cadwraeth

Dylanwadu ar weithgareddau rheoli cadwraeth, rhannu gwybodaeth a rhoi cyngor ar arferion gorau

Llun gan Lewis Thomson

Sut ydyn ni'n mynd i'w gyflawni

Cefnogi gwaith partneriaeth rhwng sefydliadau neu unigolion i sicrhau'r manteision mwyaf posibl

Coladu gwybodaeth am gynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwys allweddol i gadwraeth yn Sir Fynwy a Chasnewydd

Cefnogi a datblygu prosiectau sy'n cyfrannu at nodau'r Bartneriaeth

Rhoi cyngor ar bolisi a chyfrannu at greu'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur leol

Cyswllt

Tîm Bioamrywiaeth Cyngor Sir Fynwy

Cydlynydd PNL
PNL Sir Fynwy

Ffon: 01633 644850
Ebost: LocalNature@monmouthshire.gov.uk

  • Ymunwch â'n rhestr bostio ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli a newyddion ar natur leol
  • Dod yn aelod o grŵp cadwraeth natur leol, fel Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent neu Monmouthshire Meadows
  • Ymunwch â grŵp "Cyfeillion" ar gyfer parc lleol neu safle bywyd gwyllt, cysylltwch â ni i weld beth sydd yn agos atoch chi
  • Anogwch fywyd gwyllt yn eich gerddi, mae Lucy wedi rhoi rhai awgrymiadau ar YouTube i'ch rhoi ar ben ffordd
  • Cefnogi newidiadau rheoli yn eich ardal leol drwy roi sylwadau ar y newidiadau cadarnhaol a welwch

Wedi Gweld Rhywbeth Diddorol?

Gall golygfeydd achlysurol o unrhyw fywyd gwyllt fod yn werthfawr os byddwch yn eu cofnodi nhw. Ffordd syml o wneud hyn yw defnyddio system gofnodi ar-lein SEWBReC, sef neu drwy lawrlwytho Ap LERC Cymru i'ch dyfais symudol.

Mae cofnodion yn helpu i achub bywyd gwyllt a chynefinoedd bywyd gwyllt sy'n rhan o'n hecosystem a rennir.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn edrych ar gofnodion ar gyfer eich ardal ar wefan Aderyn.

Dyma ddetholiad o rai o'r safleoedd lle gallwch weld natur yn Sir Fynwy a Chasnewydd

Gwarchodfa Natur Allt-yr-ynn, Casnewydd – mae Allt-yr-ynn yn cefnogi coetir a dolydd hynafol. Mae'r coetir yn gartref i bron i 50 rhywogaeth wahanol o aderyn, ac mae 7 rhywogaeth mamaliaid wedi'u cofnodi ar y warchodfa, ynghyd â madfallod, brogaod a nadroedd y gwair. Gwyddom fod gleision y dorlan yn defnyddio’r tri phwll yn y warchodfa, a bod ystlumod yn eu defnyddio nhw fin nos i hela am bryfed uwchben yr wyneb.

Dolydd y Castell, y Fenni – Yng nghanol y Fenni, rheolir y dolydd wrth ochr Afon Wysg gan ddilyn dulliau traddodiadol o reoli dolydd sydd ar orlifdir. Mae'r caeau'n cael eu tyfu ar gyfer gwair ac yna pori gwartheg. Mae'r afon yn cynnig cyfleoedd gwylio bywyd gwyllt gwych, gydag ystlumod liw nos a gwenoliaid duon yn yr haf.

Y Pedwar Loc ar Ddeg, Rogerstone – Mae'r ganolfan wedi'i lleoli ar frig cyfres unigryw o 14 o lociau ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. Nid yw'r rhan hon o’r gamlas bellach yn weithredol, ond mae'n cynnig lleoliad gwych ar gyfer gwylio bywyd gwyllt, yn ogystal â chipolwg diddorol iawn ar hanes y safle.

Coed Neuadd Goetre, ger y Fenni – Coetir bach o goed ffawydd ger Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu sy'n swyno ymwelwyr â charped o glychau'r gog yn y gwanwyn a lliwiau hyfryd yr hydref yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae hwn yn gartref i lawer o rywogaethau adar a gellir ei ddefnyddio fel dechrau taith gerdded gylchol ar hyd y gamlas i weld mwy o fywyd gwyllt.

Parc Gwledig Rogiet, Rogiet – Wedi'i adfer o hen gilffyrdd rheilffordd yn y 1990au, mae'r parc gwledig bellach yn fosaig prydferth o gynefinoedd llawn blodau sy'n darparu cyfoeth o gynefinoedd i infertebratau. Mae tegeirian bera a thegeirian y wenynen wedi’u cofnodi yma.

Parc Sant Julian - Mae Gwarchodfa Natur Leol Parc Sant Julian yn ofod agored mawr rhwng Heol Christchurch a Ffordd Caerllion. Mae’r cyfeiriad hysbys cyntaf at y safle fel 'Y Parc a Pharc Sant Julian' yn dyddio'n ôl i 1583 pan gyfeiriwyd ato fel parc ceirw canoloesol. Nodwyd poblogaeth ffyniannus o wenyn y clafrllys yn ddiweddar ar y safle hwn – sy’n rhywogaeth brin iawn.

Mae Sir Fynwy yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Local Nature Partnerships CymruSir Fynwy a Casnewydd

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt