Natur yn Sir Benfro

Mae 'natur' yn golygu pob organeb fyw a’r rhwydweithiau ecolegol cymhleth (gan gynnwys elfennau a phrosesau nad ydynt yn fyw) y maent yn rhan ohonynt. Mae'n cynnwys amrywiaeth o fewn rhywogaethau, rhwng rhywogaethau ac amrywiaeth ecosystemau; cydnerthedd ecosystemau; y gwasanaethau y maent yn eu darparu i gymdeithas a'r ffordd y mae pobl yn rhyngweithio â byd natur.

Mae natur ymhobman: mewn gerddi, caeau, gwrychoedd, mynyddoedd, ar glogwyni ac yn y môr. Mae helaethrwydd natur a'i hamrywiaeth yn elfen allweddol o'r systemau naturiol sy'n ein cynnal drwy wasanaethau ecosystemol megis peillio cnydau, lliniaru llifogydd, rheoli plâu a phuro dŵr. Mae mynediad i ardaloedd naturiol hefyd yn agwedd o ansawdd bywyd, ac yn ffynhonnell o bleser a diddordeb ac yn rhoi dealltwriaeth i ni o'n hamgylchedd.

Mae llawer o sefydliadau yn cydweithio yn Sir Benfro i gynnal a gwella nodweddion naturiol lleol. Gyda'i gilydd, maent yn ffurfio Partneriaeth Natur Sir Benfro. Rydym yn adeiladu ar bartneriaethau a mentrau sy’n bodoli eisoes ac yn datblygu rhwydweithiau a mecanweithiau newydd i gyflawni amcanion cadwraeth natur fel y cânt eu nodi yn ein cynlluniau gweithredu lleol.

Azure Damselfly - Trevor Theobald

Amdanom ni

Mae Sir Benfro’n haeddiannol enwog am ei harfordir godidog, sy’n frith gan adar ac wedi’i gorchuddio â blodau gwyllt yn y gwanwyn. Ceir hefyd aberoedd tawel, dyffrynnoedd coediog serth a gweundir eang ar Fynydd Preseli. Rhyngddynt, mae clytwaith o gaeau a choedlannau bychain o fewn ffiniau cloddiau pridd a cherrig sy’n aml yn hynafol iawn. Mae’r môr a gwely'r môr o amgylch arfordir Sir Benfro’n llawn rhywogaethau - rhai ohonynt o gryn bwysigrwydd economaidd. Mae natur yn hanfodol i les corfforol, economaidd ac ysbrydol pawb sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Benfro.

Snakelocks Rockpool - Trevor Theobald

Ein Nodau

Mae Partneriaeth Natur Sir Benfro yn bodoli er mwyn: cydlynu, hyrwyddo a chofnodi camau presennol a newydd i warchod, hyrwyddo a gwella natur yn Sir Benfro, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, dyfroedd y glannau a gwely'r môr o amgylch arfordir Sir Benfro hyd at 12 milltir o’r lan, gan ystyried blaenoriaethau lleol a chenedlaethol.

Bluebells - Trevor Theobald

Sut ydyn ni'n mynd i'w gyflawni

Mae Partneriaeth Natur Sir Benfro yn darparu'r fframwaith ar gyfer camau adfer natur lleol a fydd yn cyfrannu at gyflawni targedau cenedlaethol ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau allweddol, a chodi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o berthnasedd natur i bobl Sir Benfro. Gallwch ddod o hyd i'n Cynllun Gweithredu Adfer Natur yma: pembrokeshire.gov.uk/biodiversity/pembrokeshire-nature-partnership-plans-and-guidance

Cyswllt

Ant Rogers - Swyddog Gweithredu Bioamrywiaeth

Partneriaeth Natur Sir Benfro
Tîm Cadwraeth
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
Ebost: biodiversity@pembrokeshire.gov.uk
Gwefan: sir-benfro.gov.uk/bioamrywiaeth

Mae sawl ffordd y gallwch helpu byd natur yn Sir Benfro, o newidiadau bach yn eich gardd i gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol neu fentrau cenedlaethol. I drafod syniadau neu i gael gwybod beth sy'n digwydd yn eich ymyl chi, cysylltwch â'r Swyddog Gweithredu Bioamrywiaeth.

ae Sir Benfro yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Partneriaethau Natur Lleol CymruPartneriaeth Natur Leol Sir Benfro

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt