Natur yn Powys

Mae Powys yn adnabyddus am ei natur wledig a thirweddau hardd ac amrywiol; o glytweithiau eang o dir amaeth a amgaewyd i rostiroedd awelog uwchlaw Cwm Elan a Mynyddoedd garw Cambria. Mae’r sir yn gyforiog o fioamrywiaeth, ac ynddi dros 200 o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Ymysg y detholiad eang o fywyd gwyllt a chynefinoedd mae enghreifftiau o rywogaethau a gydnabuwyd gan UKBAP ac sy’n flaenoriaeth ar gyfer cadwraeth yng Nghymru, fel glöyn byw prin y fritheg berlog sy’n dibynnu ar gynefinoedd ffridd a llethrau rhedynog sy’n wynebu’r de, a’r wiwer goch, a geir yng nghoedwigoedd conwydd enfawr gogledd-orllewin Brycheiniog

Partneriaeth Natur Powys
Grŵp o sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda’i gilydd i warchod bywyd gwyllt Powys ar gyfer y dyfodol yw Partneriaeth Natur Powys. Mae’r bartneriaeth bresennol yn cynnwys: Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maesyfed, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog, Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth, FWAG Cymru, Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren, Coed Cymru, Sefydliad Gwy ac Wysg a Dŵr Cymru/Welsh Water, ynghyd ag arbenigwyr lleol a chofnodwyr sirol.

Cynllun Gweithredu Adfer Natur Powys
Cychwynnwyd ar adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (LBAP) Powys yn 2016, a chanlyniad hwnnw fydd Cynllun Gweithredu Adfer Natur Powys (PNRAP). Bydd y PNRAP yn offeryn hanfodol ar gyfer datblygu prosiectau a gweithredu a ymgymerir gan randdeiliaid cadwraethol a’r cyhoedd i warchod a gwella bioamrywiaeth a gwella cysylltedd cynefinoedd ar lefel dirweddol.

Mae’r PNRAP yn cynnwys Cynllun Gweithredu Cyffredinol, saith Cynllun Gweithredu Cynefin a thri Chynllun Gweithredu Rhywogaeth. Mae cynlluniau gweithredu drafft wrthi’n cael eu cwblhau o ganlyniad i adolygiad o’r rhywogaethau sy’n bwysig yn lleol o fewn Powys (parhaus) a dadansoddiad gofodol o gynefinoedd i adnabod ardaloedd o bwysigrwydd allweddol ar gyfer cynnal a chadw ecosystemau sy’n gysylltiedig, yn wydn ac yn lled-naturiol. Cefnogir y cynlluniau gweithredu gan ‘fapiau cyfle’ digidol i helpu gydag adnabod a thargedu lleoliadau ar gyfer cynnal, gwella, adfer neu greu cynefin i ddarparu ar gyfer bywyd gwyllt ym Mhowys.

Prif nod y PNRAP yw gwyrdroi’r dirywiad a fu mewn bioamrywiaeth ledled canolbarth Cymru drwy gyfrwng gwarchod a gwella cynefinoedd a rhywogaethau pwysicaf Powys. Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, nod y Bartneriaeth yw cyfathrebu neges pwysigrwydd bioamrywiaeth i bawb ym Mhowys. Beth mae bioamrywiaeth yn ei wneud i ni, pam fod gwarchod yr hyn sydd gennym eisoes mor bwysig, a sut y gall ail-greu cynefinoedd mewn lleoliadau gofodol arwyddocaol greu’r manteision mwyaf, nid yn unig i’r ecosystem drwy gyfrwng mwy o wytnwch i’r ecosystem; ond i ninnau drwy fanteision gwasanaeth yr ecosystem.

Dylai Cynllun Gweithredu Adfer Natur Powys fod wedi’i gwblhau yn ystod 2018.

Cyswllt

Cyngor Sir Powys
Y Gwalia
Ithon Road
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6AA

Ffôn: 01597 827500
Ebost: [email protected]
Gwefan: clicwch yma

Mae Powys yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt