Natur yn Pen-y-bont ar Ogwr

Mae brithwaith o gynefinoedd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys coetiroedd hynafol, glaswelltir gwlyb heb ei wella, glaswelltir calch, dyffrynnoedd afonydd a cheunentydd creigiog, twyni tywod arfordirol a morfeydd heli. Mae'r cynefinoedd hyn yn cynnal fflora a ffawna eithriadol o amrywiol, gan gynnwys llawer o rywogaethau prin a rhai sy'n dirywio. Mae'r sir yn cynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig ddynodedig Ewropeaidd (sef ACA Cynffig) a dwy Warchodfa Natur Genedlaethol (GNG), sef Cynffig ar arfordir Morgannwg ger Porthcawl a GNG Merthyr mawr gerllaw sy'n rhan o system dwyni enfawr, a oedd unwaith yn ymestyn ar hyd yr arfordir o Afon Ogwr i Benrhyn Gŵyr. Mae Pwll Cynffig, llyn dŵr croyw mwyaf De Cymru, yng nghanol y warchodfa ac yn hynod o werthfawr fel man aros ar gyfer adar sy'n mudo.

Cyswllt

Sam Bowler

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ebost:Sam.Bowler@bridgend.gov.uk

Wefan: dolen i ddilyn

Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt