Natur yn Conwy

Mae amrywiaeth cyfoethog eithriadol o gynefinoedd i'w gweld ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn rhedeg o glogwyni arfordirol a thraethau i ddyffrynnoedd cysgodol a rhostir agored. Mae buddiant gwarchod natur yr ardal yn sylweddol ac mae'n cynnwys llawer o nodweddion pwysig fel ardaloedd o galchbalmant, coetiroedd, gwrychoedd, dolydd a thir pori, gwelyau cyrs, gweundir, pyllau a chynefinoedd aberol. Mae Conwy hefyd yn cynnal rhywogaethau prin a chlwyfadwy gan gynnwys rhai nad ydynt i'w cael yn unman arall yng Nghymru, fel y gwyfyn rhesog teg, ac eraill nad ydynt i'w cael yn unman arall yn y DU, fel Cotoneaster y Gogarth, sydd ond yn bodoli ar y Gogarth.

Cysylltwch

Julianne Quinlan/Clare Williamson - Cydlynydd Partneriath Natur Leol

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Cyngor Bwrdeistref Siriol
FFordd Conwy
Mochdre,
Conwy
LL28 5AB

Ffôn: 01492 575106
Ebost:Julianne Quinlan Clare Williamson
Gwefan: conwy.gov.uk/cefngwlad

Mae Conwy yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Partneriaethau Natur Lleol CymruCyngor Bwrdeistref SiriolBio net

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt