Natur yn Conwy

Mae gan Gonwy gyfoeth o fywyd gwyllt sy’n dibynnu ar ystod eang o gynefinoedd. Mae’r amrywiaeth o greigiau a phriddoedd, tirffurfiau, agweddau ac uchderau yn cynnal yr un faint o gynefinoedd llednaturiol (sgri Alpaidd, gwelltiroedd, coetiroedd, llynnoedd dŵr croyw, nentydd ac afonydd, aberoedd llanwol a chynefinoedd arfordirol) â’r cynefinoedd sydd wedi’u haddasu mwy megis tir pori parhaol a choedwigoedd conwydd wedi plannu.

Mae pob un o’r cynefinoedd uchod yn cael eu defnyddio gan anifeiliaid penodol megis: eogiaid a brithyllod môr ar Afon Conwy; glesyn serennog prin y Gogarth; telor y coed a gwybedog brith y coetir derw hynafol, y bodaod tinwyn sy’n bridio ar rostiroedd uchel, a’r gylfinir sy’n gaeafu yma a’r piod môr sy’n ymgasglu i fwydo ar wastadeddau llaid Traeth Lafan.

Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth

Mae Conwy yn rhan o Bionet, Partneriaeth Bioamrywiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru, sy’n cyfuno gwaith bioamrywiaeth yng Nghonwy, Sir Ddinbych a Wrecsam. Mae’r Bartneriaeth yn uno prif sefydliadau gan gynnwys Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd, Bywyd Gwyllt Gogledd Ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal â sefydliadau lleol, grwpiau cymunedol ac unigolion sy’n dangos diddordeb. Rydym yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

Ceir manylion Cynllun Cyflawni Dyletswydd Bioamrywiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy drwy ddilyn y ddolen isod. Cynllun Dyletswydd Bioamrwyiaeth – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Rydym yn cynnal amrywiaeth o brosiectau bioamrywiaeth gyda gwahanol bartneriaid gan gynnwys cymdeithasau tai, y gwasanaeth tân a’r GIG. Mae rhai o’r prosiectau cyfredol yr ydym yn gweithio arnynt drwy ffrwd gyllido Lleoedd Lleol i Natur yn cynnwys gosod blychau gwenoliaid duon ledled y sir, plannu coed mewn ardaloedd trefol, creu dolydd, gwella mannau gwyrdd cyhoeddus ar gyfer bioamrywiaeth a chynyddu cyfleoedd ar gyfer tyfu bwyd cymunedol.

Ceir rhagor o fanylion am brosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yma.

Cysylltwch

Kate Surry Ecolegydd

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Cyngor Bwrdeistref Siriol
FFordd Conwy
Mochdre,
Conwy
LL28 5AB

Ffôn: 01492 575106
Ebost:Kate Surry
Gwefan: conwy.gov.uk/cefngwlad

Er mwyn cael syniadau ar sut y gallwch helpu natur ewch i Bioamrywiaeth – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am y prosiect hwn neu mewn cael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag un o’n Cydgysylltwyr Partneriaeth Natur Lleol.

Mae Conwy yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Partneriaethau Natur Lleol CymruCyngor Bwrdeistref SiriolBio net

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt