Natur yn Caerffili

Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili yng Nghymoedd y De rhwng bwrdeistrefi sirol Caerdydd a Chasnewydd yn y de, a Phowys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn y gogledd. Mae cynefinoedd y fwrdeistref sirol yn amrywiol, gan gynnwys porfeydd llawn rhywogaethau (dolydd rhos), darnau o goetir hynafol, gwrychoedd, afonydd a phyllau. Mae rhywogaethau pwysig a/neu brin yn cynnwys yr ystlum pedol mwyaf a’r fadfall ddŵr gribog, ond mae rhywogaethau eraill, fel deilen gron Cernyw a’r hebog tramor, yn cael eu hystyried yn bwysig yn lleol.

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Caerffili’n cynnwys dros 40 o sefydliadau, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, CBS Caerffili a grwpiau bywyd gwyllt lleol, fel Ymddiriedolaeth Gadwraeth Rhiw’r Perrai. Bydd y bartneriaeth yn cyfarfod bob 3 mis yng Nghanolfan Ynys Hywel ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi. Mae prosiectau cyfredol y Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth yn cynnwys Rhaglen Cadwraeth Bioamrywiaeth o waith ymarferol a hyfforddiant arolwg, achlysuron cynyddu ymwybyddiaeth, yn arbennig Ewch yn Wyllt a chategori gardd bywyd gwyllt Caerffili yn ei Blodau, ac arolygon o’r fadfall ddŵr gribog, yr ysgyfarnog ac arolwg cyhoeddus llwyddiannus iawn o adar sy’n nythu mewn tai.

Cyswllt

Erica Dixon - Ecolegydd

Ty Bargoed,
1 St Gwladys Way,
Bargoed, CF81 8AB

Ffôn: 01443 866615
Ebost: dixone1@caerphilly.gov.uk
Gwefan: clicwch yma

Mae Caerffili yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Partneriaethau Natur Lleol CymruCaerffili

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt