Wales Biodiversity Partnership

Torfaen

Steve Williams

Arweinydd Tim Ecolegydd

Ac yntau’n awdurdod lleol bach yng nghymoedd y De, mae Torfaen yn cynnal amrywiaeth ryfeddol o gynefinoedd. O dirweddau ôl-ddiwydiannol lle ceir rhostir corlwyni, glaswelltir asidig a merddwr oddi mewn i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, i’r cymoedd coediog lle ceir ffawydd a derw mes digoes, a’r cynefinoedd tir isel lle tyf glaswelltiroedd blodeuog a choetiroedd hynafol sy’n nodweddu seilwaith gwyrdd tref newydd Cwmbrân; mae gan Dorfaen dreftadaeth naturiol gyfoethog.

O blith y bywyd gwyllt y gellir ei weld yno, mae gan Dorfaen greaduriaid a phlanhigion sydd yr un mor amrywiol â’i gilydd. Mae’r nodweddion hollbwysig yn cynnwys nythfa o ystlumod pedol lleiaf rhanbarthol bwysig, poblogaeth bwysig o adar dŵr sy’n gaeafu yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd, ac un o’r poblogaethau mwyaf deheuol o rugieir coch sy’n magu yn y DU. Mae rhywogaethau nodedig eraill yn cynnwys tegeirianau’r wenynen, cornchwiglod, gwiberod, dyfrgwn, tylluanod gwynion, moch daear, madfallod dŵr cribog, cardwenyn torchfrown a buchod cwta’r dŵr.

Ceir pedwar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a gaiff eu hategu gan saith o Warchodfeydd Natur Lleol a sawl Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur, gyda phob un yn ffurfio rhwydwaith cysylltiol o safleoedd bywyd gwyllt drwy’r fwrdeistref sirol. Gallwch lawrlwytho Taflen Gwarchodfeydd Natur Lleol, lle ceir gwybodaeth am Warchodfeydd Natur Lleol Torfaen: http://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/Countryside/Local-Nature-Reserves.pdf

Ffurfiwyd Partneriaeth Bioamrywiaeth Torfaen yn 1999 er mwyn goruchwylio’r dasg o lunio a gweithredu’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol. Mae’r bartneriaeth yn parhau i gyfarfod bob chwarter, gan gynnwys taith faes flynyddol i weld enghreifftiau o arferion da’n ymwneud â bioamrywiaeth.


Plu’r gweunydd ym Mlaenafon(h) Steve Williams


Gwarchodfa Natur Leol Llwyncelyn (h) Adrian Reilly


Cyfarfod CGBLl Torfaen (h) Steve WilliamsCysylltwch â ni:

Torfaen Ecology Team
Torfaen County Borough Council
Neighbourhood Services
Ty Blaen Torfaen
Panteg Way
New Inn
Pontypool
NP4 0LS

Ffôn: 01633 648256

Ebost: [email protected]

Gwefan: Clicwch yma